iHealth

Regulamin sklepu

  • Regulamin sklepu internetowego ihealth.com.pl:

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy ihealth.com.pl, dostępny pod adresem internetowym: ihealth.com.pl, prowadzony jest przez Active Health sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Mickiewicza 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292509095, Regon 526313298.

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Active Health sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Mickiewicza 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292509095, Regon 526313298.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ihealth.com.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 4

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz ustanowienie hasła do logowania się.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w zakładce “Kontakt”.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

• płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

• płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. (tj. e-booki i kursy online).

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie na adres mailowy: kontakt@ihealth.com.pl o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

• W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

• Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności: płatność internetowa za pośrednictwem PayU (karta kredytowa, blik, przelew internetowy).

2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Paczkomaty InPost do 7 dni roboczych,

b) Przesyłka kurierska InPost, do 7 dni roboczych.

c) Drogą elektroniczną na podany adres mailowy, do 7 dni roboczych.

3. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia.

4. Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych.

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego.

5. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.

6. Sprzedawca informuje Klienta o:

terminie przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę wynoszącym 7 dni roboczych oraz terminie dostawy Produktów przez Dostawcę w Dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy, do 7 dni roboczych.

7. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę, takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod tym adresem lub e-mailowo/telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Zamawiający ma prawo do reklamacji Produktu w razie uzasadnionej niezgodności z opisem. W tym celu Zamawiający kontaktuje się drogą elektroniczną na adres kontakt@ihealth.com.pl celem uzasadnienia i wyjaśnienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji Administrator zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę równą Cenie Produktu w formie przelewu bankowego na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności, do 14 dni roboczych.

Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą realizacji zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.

W przypadku gdy produkt, stanowi towar ,,gum hip band” reklamację należy złożyć na adres mailowy kontakt@ihealth.com.pl, zwracany towar zwróć do niezwłocznie na adres: ul. Mickiewicza 6, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, nie później niż w terminie 30 dni od dnia. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych, od dnia otrzymania towaru.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca: Active Health sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Mickiewicza 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292509095, Regon 526313298.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. Administratorem danych osobowych jest: Active Health sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Mickiewicza 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292509095, Regon 526313298.

8. W związku z korzystaniem z formularz kontaktowego Administrator może zbierać informacje o

użytkownikach w postaci: imię, nazwisko lub nazwa, adres e-mail, numer telefonu, lokalizacji

(położenia) urządzenia mobilnego.

9. Przetwarzanie danych osobowych następuje:

a) w celu świadczenia usług – co jest niezbędne do podjęcia czynności na żądanie użytkownika

w celu nawiązania kontaktu i reakcji ze strony Administratora,

b) w celu promowania usług i produktów Administratora – co jest niezbędne do realizacji celów

wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jakim jest prowadzenie

marketingu produktów i usług własnych oraz partnerów handlowych) –art. 6 ust. 1 pkt f)RODO

c) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i produktów Administratora za

pośrednictwem podanego adresu e-mail – jako niezbędne do realizacji celów wynikających z

prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jakim jest prowadzenie marketingu

bezpośredniego produktów i usług) –art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. § 2

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

b) żądania uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania, poprawienia swoich danych osobowych

zebranych przez Administratora

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych przez Administratora w przypadkach

przewidzianych w art. 17 RODO, w szczególności w razie przetwarzania ich z naruszeniem

obowiązujących przepisów prawa lub gdy nie już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego

zostały zebrane z zastrzeżeniem, że:

• użytkownik ma świadomość, że usunięcie niektórych danych osobowych może

utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Aplikacji,

• Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania informacji jeżeli obowiązek ten

wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, informacji wymaganych dla

ustalenia, dochodzenia i obrony jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z

Aplikacji przez użytkownika,

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach

przewidzianych w art. 18 RODO

e) przeniesienia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na zasadach

przewidzianych w art. 20 RODO.

f) wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania swoich danych osobowych, na zasadach

przewidzianych w art. 21 RODO, w szczególności w stosunku do przetwarzania ich danych

osobowych w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego w oparciu o prawnie

uzasadniony interes Administratora z tym zastrzeżeniem ,że wniesienie sprzeciwu nie będzie

miało jednak wpływu na legalność przetwarzania przez Administratora danych przed

wniesieniem sprzeciwu)

g) cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jeśli

przetwarzanie takie odbywałoby się na podstawie ich zgody

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co

jest możliwe:

• pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub

• w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie organu

nadzorczego pod adresem: https://uodo.gov.pl w zakładce Kontakt lub mailowo na

adres kancelaria@uodo.gov.pl

11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy zgłosić

odpowiednie żądanie:

w formie pisemnej na adres Administratora,

w formie elektronicznej na adres: kontakt@ihealth.com.pl

12. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora:

a) dostawcom z zakresu usług IT (w tym dostawców wspierających Administratora w zakresie

utrzymania strony internetowej),

b) podwykonawcom Administratora,

c) dostawcą usług pocztowych w tym poczty elektronicznej,

d) dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu w

stosunku do przetwarzania ich danych osobowych albo do czasu cofnięcia zgody, w oparciu o

którą treści marketingowe są Użytkownikowi wysyłane, albo do czasu zakończenia świadczenia

usług przez Administratora

Dane osobowe Użytkownika a także wszelkie inne dane zebrane przez Administratora

przechowywane będą przez Administratora na serwerach Administratora zlokalizowanych na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji

serwerów na dowolny obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego o czym powiadomi poprzez

aktualizację niniejszej Polityki prywatności.

W związku z przekazaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do wyłącznie

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym profilowania,

skutkującego podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne względem Użytkownika, czy

też wpływających na nich istotnie w podobny sposób.

Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

(Visited 57 times, 1 visits today)